Pensjonsutvalget for alle

Pensjonsutvalget for alle

Pensjon for alle har oppnevnt et eget utvalg som et alternativ til det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget.  Utgangspunkt for arbeidet er plattformen til Pensjon for alle, der det blant annet står:


«Pensjon for alle er stiftet for å delta i en langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger».


Det regjeringsoppnevnte utvalget legger fram sin rapport i juni 2022.

Pensjonsutvalget for alle legger fram sin rapport 6. september 2022.


Utvalgets mandat

Utvalget skal:

  • Lage en alternativ rapport til det regjeringsoppnevnte utvalget.
  • Bidra til å legge premisser for diskusjonen rundt både det regjeringsoppnevnte utvalgets arbeid og sluttrapport.
  • Stille spørsmål ved grunnlaget for pensjonsreformen og bidra til produksjon av statistikk som gir oss best mulig kunnskap om hvordan pensjonsreformen virker økonomisk, med spesiell vekt på sosial rettferdighet knyttet til kjønn, klasse, helse og folk med kort botid i Norge.
  • Organisere ulike typer møter og bruke andre metoder for å få innspill og holde kontakt med ressursgruppa.
  • Bidra til å presentere eget arbeid på konferanser og møter i regi av Pensjon for alle

Utvalgets medlemmer

Alle utvalgsmedlemmer er oppnevnt av Pensjon for alle som enkeltpersoner. Utvalget er satt sammen for å inkludere tillitsvalgte fra ulike sektorer og fagpersoner med kompetanse innen arbeidsliv og pensjon.


Gudrun Høverstad (leder)

Jobber som bibliotekar, leder av NTL NVE. Tidligere jobbet 20 år som industriarbeider og telemontør. Medlem av landsstyret i NTL og styremedlem i Pensjon for alle. Aktiv i Forsvar offentlig pensjon fra 2008 til Pensjon for alle ble opprettet i 2019.


Jorunn Folkvord

Nestleder i Utdanningsforbundet i Oslo og for tiden frikjøpt tillitsvalgt på heltid. Skal tilbake til lærerjobb på Seterbråten skole i Oslo neste høst. Leder i Pensjon for alle.


John Thomas Suhr

Leder av Oslo/Akershus Handel og kontor og medlem av forbundsstyret i Handel og kontor (HK). Har permisjon fra arbeidet som vaktmester og er tidligere tillitsvalgt i Norli.


Ebba Wergeland

Arbeidsmedisiner, tidligere overlege i Arbeidstilsynet. Erfaring fra bedriftshelsetjeneste og bedriftsintern attføring. Forsket på sammenhenger mellom arbeidsforhold og ansattes helse, uførhetsrisiko og trygdebehov.


Erik J. Jørgensen

Har bakgrunn fra barnehage og har vært fagforeningsleder i fire år i Fagforbundet Tromsø. Han er nå lærling i byggfag. Bosatt i Trondheim. Har tidligere sittet i styret i Pensjon for alle.


Eystein Garberg

Leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Utdannet telekommunikasjonsmontør. Medlem av forbundsstyret til EL og IT og styremedlem i Byggebransjens Uropatrulje. Sitter i styret i Pensjon for alle og har gitt ut pamfletten «Rettferdig pensjon på 1-2-3» på Manifest Forlag i 2017.


Arne Byrkjeflot

Leder av Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening (IE). Jobbet med pensjonsspørsmål i mange år. Sitter i styret i Pensjon for alle.


Arne Larsen

Ansatt som bøkker (tønnemaker), jobbet siden 1986 i Arcus Norway AS, tidligere Vinmonopolet. Konserntillitsvalgt for NNN i Anora, klubbleder Arcus Norway AS, leder av NNN Oslo og Akershus. Sitter i landsstyret i NNN og i styret i Pensjon for alle. Er engasjert i pensjonsspørsmål og i lokal styringsgruppe for pensjon i bedriften.


Åsne Skjelbred Refsdal

Tidligere nestleder i NTL Sentralforvaltningen og var også den første lederen av Pensjon for alle. Hun er nå tilbake i jobben sin som seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet. Hun er medlem i landsstyret til NTL. Sitter i styret i Pensjon for alle.


Stein Stugu

Har jobbet som bryggeriarbeider i 30 år, er nå pensjonist. Tidligere konserntillitsvalgt i Orkla i 10 år og har jobbet som rådgiver i De Facto i 15 år. Har lang erfaring som pensjonsrådgiver for klubber og foreninger, både i offentlig og privat sektor.I tillegg har følgende deltatt i noe av utvalgets arbeid:


Jan Mønnesland – med i utvalget til sommeren 2021

Samfunnsøkonom, nå pensjonist. Har tidligere jobbet i Statistisk Sentralbyrå, Finansdepartementet, Norsk institutt for by- og regionforskning og Utdanningsforbundet. Tidligere leder av pensjonsutvalget i Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP).


Bjørgulf Claussen – med i utvalget fram til han døde i mai 2021

Lege og professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo. Bjørgulf var en svært aktiv forsvarer av velferdsstaten og solidariske trygdeordninger. Hans bidrag var viktig i det begynnende arbeidet med rapporten.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268